EN Česky

Vznik události: 13. 3. 2018, 10.24 h.
Popis události: vykolejení taženého drážního vozidla oběma podvozky za jízdy vlaku Nex 45730.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, trať „Prosenice – Přerov“, železniční stanice Přerov, obvod přednádraží, výhybka č. 213, km 182,595.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);  
ČD Cargo, a. s. (dopravce vlaku Nex 45730);
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. (držitel vykolejeného taženého drážního vozidla SK-ZSSKC 31 56 4768 555-3).
Následky: bez újmy na zdraví zúčastněných osob;
celková škoda 498 111 Kč.
Bezprostřední příčina: naražení a vyjetí levého kola 3. nápravy taženého drážního vozidla SK-ZSSKC 31 56 4768 555-3 vlaku Nex 45730 na poškozený hrot jazyka výhybky č. 213
železniční stanice Přerov.
Přispívající faktor: neodpovídající tvar okolku levého kola 3. nápravy taženého drážního vozidla SK-ZSSKC 31 56 4768 555-3, které po vykolejení (po naražení a vyjetí na poškozený hrot jazyka výhybky) se odvalovalo prostorem mezi ne zcela přilehlým levým jazykem k levé opornici a levou opornicí výhybky č. 213 železniční stanice Přerov.
Zásadní příčina:

nedůsledné používání zavedeného systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy mající za následek ponechání výhybky č. 213 železniční stanice Přerov v provozu se závadami bezprostředně ohrožujícími bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy.

Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: Drážnímu úřadu:
• přijetí vlastního opatření směřujícího nejen na provozovatele dráhy Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, ale také na ostatní provozovatele drah
železničních v České republice, které zajistí, aby tito provozovatelé obsahem technologických postupů, které jsou součástí jejich systému zajišťování bezpečnosti
provozování dráhy jedná-li se o provozovatele dráhy celostátní nebo regionální, v případě vzniku lomu nebo příčné trhliny hlavy opornice výhybek 1. generace,
popř. 2. generace uložené na dřevěných pražcích, a to nejen v místě abnormálních podkladnic s kluznými stoličkami, jednoznačně stanovili:
a) zda lze tyto lomy nebo příčné trhliny předběžně, do doby definitivní opravy vady,
pro zabránění jejího dalšího rozvoje, opravit zaspojkováním nebo jinou úpravou;
b) konkrétní postup opravy, je-li tuto předběžnou opravu možno provést.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost
'