EN Česky

Vznik události: 26. 3. 2018, 13.26.58 h.
Popis události: střet vlaku Ex 1007 se zaměstnancem externí firmy, pracujícím v 1. staniční koleji.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, Přerov – Česká Třebová, železniční stanice Rudoltice v Čechách, staniční kolej č. 1, km 14,167.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);  
RegioJet, a. s. (dopravce vlaku Ex 1007);
firma Chládek & Tintěra Pardubice, a. s. (zhotovitel stavby).
Následky: 1 usmrcený.
Bezprostřední příčina: provádění práce, bez jejíhož dokončení nesměla být ukončena výluka, v prostoru provozované koleje po ukončení výluky bez zajištění bezpečnosti pracovního místa.
Přispívající faktor:

• nedokončené práce na ukolejnění sloupu trakčního vedení č. 35 před ukončením výluky;
• pozdní ukončování výluky – došlo překročení stanoveného času ukončení výluky o 9 minut;

• nesprávná organizace práce ze strany provozovatele dráhy i externí firmy a nebezpečný způsob ukončování výlukové činnosti – postupy při ukončování výluky byly v rozporu se stanovenými technologickými postupy.

Zásadní příčina:

• uvedení nepravdivého času ukončení prací zhotovitele v příkazu „B“ a Záznamu o poučení č. 1 k tomuto příkazu a ukončení výluky trakčního vedení v době, kdy
stále probíhaly práce na ukolejnění sloupu trakčního vedení poškozeným;
• ukončení výluky bez prokazatelného předání bezpečnostní informace mezi vedoucím prací a odpovědným zástupcem objednavatele výluky o ukončení prací
zhotovitele ve výluce;
• nezajištění bezpečnosti práce zaměstnance pracujícího samostatně v kolejišti v době těsně po ukončení výluky v provozované koleji.

 

 

Systémová příčina: • nejednoznačně stanovený postup týkající se povinnosti prokazatelného předávání informací souvisejících s ukončováním výluk mezi vedoucím výlukových prací
a odpovědným zástupcem objednavatele výluky, který nesplňuje požadavky na předávání bezpečnostních informací a je tak v rozporu s odpovídajícími ustanoveními systému zajišťování bezpečnosti provozovatele dráhy.
Bezpečnostní doporučení: Drážnímu úřadu:
s využitím výkonu svých pravomocí zajistit u provozovatele dráhy, Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, a u ostatních v úvahu připadajících provozovatelů drah na dráze železniční:
1) v technologických postupech doplnění jednoznačných a jasných pravidel pro prokazatelná předávání informací souvisejících s ukončováním výluk mezi vedoucím
výlukových prací a odpovědným zástupcem objednavatele výluky;
2) vytvořit jednotné vzory pro dokumentování a předávání bezpečnostních informací, stanovit dobu jejich archivace a určit náležitosti, které má prokazatelné předání
informací souvisejících s ukončováním výluk obsahovat, a to mezi:
• organizačním zástupcem zhotovitele, vedoucím výlukových prací a odpovědným zástupcem objednavatele výluky;
• zaměstnancem pro řízení sledu a odpovědným zástupcem objednavatele výluky.
3) v rámci smluvních ujednání se zhotoviteli vždy zakotvit podmínky provádění kontrol ze strany objednatele (provozovatele dráhy) na celou oblast BOZP a všech
příslušných ustanovení právních předpisů a technologických postupů provozovatele dráhy, ve vazbě na rizika, charakter a rozsah (délku) objednávaných (prováděných) prací, a tyto kontroly následně namátkově provádět, řádně dokumentovat, bezprostředně vyhodnocovat a přijímat účinná opatření.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost
'