EN Česky

Vznik události: 22. 3. 2018, 4.28 h.
Popis události: nedovolená jízda vlaku Pn 62171 kolem návěstidla S2 zakazujícího jízdu, následný rozřez výhybky č. 3 a jízda po 2. traťové koleji ve směru do žst. Blažovice proti vlaku Os 4140.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, Veselí nad Moravou – Brno hl. n., železniční stanice Šlapanice, staniční kolej č. 2, odjezdové návěstidlo S2 v km 10,765.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);  
ČD Cargo, a. s. (dopravce vlaku Pn 62171);
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku Os 4140).
Následky: bez újmy na zdraví;
celková škoda 0 Kč.
Bezprostřední příčina: nerespektování návěsti „Stůj” hlavního (odjezdového) návěstidla S2 v železniční stanici Šlapanice strojvedoucím vlaku Pn 62171.
Přispívající faktor: absence technických prostředků zabezpečení, které by při pochybení (omylu nebo selhání) strojvedoucího aktivním zásahem do řízení vlaku zabránily nedovolené
jízdě vlaku za hlavní návěstidlo, které zakazuje jeho jízdu.
Zásadní příčina:

selhání osoby řídící HDV vlaku Pn 62171, která v době jízdy vlaku po 2. SK žst. Šlapanice nezajistila dodržení povinnosti zastavit vlak bezpečně před návěstěným
místem z důvodu chybné interpretace rozhovoru (komunikace) s výpravčí žst. Šlapanice.

Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo Drážní inspekcí vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost
'