EN Česky

Vznik události: 27. 7. 2017, 15.18 h.
Popis události: střetnutí vlaku Pn 68250 s osobním automobilem.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, Šatov st. hr. – Okříšky, obvod železniční stanice Stařeč, železniční přejezd P3652 v km 161,719.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);  
ČD Cargo, a. s. (dopravce vlaku Pn 68250);
řidič osobního automobilu.
Následky: 1 usmrcená osoba;
celková škoda 143 422 Kč.
Bezprostřední příčina: nedovolené vjetí osobního automobilu na železniční přejezd v době, kdy to bylo uživatelům pozemní komunikace zakázáno, tzn. v době dávané světelné a zvukové výstrahy přejezdového zabezpečovacího zařízení.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Zásadní příčina:

nedostatečné věnování se řízení silničního motorového vozidla uživatelem pozemní komunikace, mající za následek přehlédnutí dopravního značení před železničním přejezdem, nezaregistrování světelné výstrahy přejezdového zabezpečovacího zařízení, dávané dvěma červenými střídavě přerušovanými světly, a zvukové
výstrahy, dávané charakteristickým přerušovaným zvukovým signálem nezáměnného významu.

Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: Drážnímu úřadu:
přijetí vlastního opatření směřujícího k zajištění realizace všech Drážní inspekcí již dříve vydaných bezpečnostních doporučení, která byla vydána za účelem zvyšování úrovně zabezpečení železničních přejezdů a předcházení mimořádným událostem;
v návaznosti na již vydaná bezpečnostní doporučení doplnění železničního přejezdu P3652 zabezpečeného v současné době světelným zabezpečovacím zařízením, o závorová břevna, která z hlediska optické zábrany sníží
pravděpodobnost vjezdu řidiče na železniční přejezd při jeho nereagování na světelnou signalizaci železničního přejezdu ve výstraze.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'