EN Česky

Vznik události: 4. 7. 2007, 18:44 h.
Popis události: střetnutí vlaku R 648 s automobilem na železničním přejezdu.
Dráha, místo: na dráze celostátní České Budějovice – Benešov u Prahy, na přejezdu v km 56,245, v obvodu železniční stanice (ŽST) Veselí nad Lužnicí.
Bezprostřední příčina: nedovolené vjetí řidiče nákladního automobilu na přejezd.
Bezpečnostní doporučení: Drážní inspekce jako věcně příslušný úřad, ve smyslu § 53b odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků šetření příčin a okolností vzniku MU a s ohledem na přetrvávající neuspokojivý stav nehodovosti na předmětném železničním přejezdu, kontinuální tvrzení o jeho řádném a bezpečném stavu a nezájmu o posun v dané problematice k zásadním možnostem zvýšení bezpečnosti, popř. i stupně zabezpečení přejezdu ze strany provozovatele, vlastníka dráhy i bezpečnostního orgánu, v zájmu bezpečného drážního (ale i silničního) provozu, doporučuje bezpečnostnímu orgánu (Drážnímu úřadu), vlastníkovi dráhy (SŽDC, s. o.) a provozovateli dráhy a drážní dopravy (ČD, a. s.) instalování závorových břeven, popř. urychlené vybudování mimoúrovňového křížení předmětné železniční dopravní cesty a silniční komunikace v daném místě, jako nejúčinnějšího opatření proti opakování vzniku MU ze stejných, opakujících se příčin, tj. nerespektování výstrahy přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného, bez závor, účastníky silničního provozu.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'