EN Česky

Drážní inspekce – garant bezpečnosti na dráhách

Drážní inspekce vznikla 1. ledna 2003 ustanovením zákona č. 77/2002 Sb. a svou činnost úspěšně zahájila jako jedna z prvních institucí tohoto typu v Evropské unii.
Posláním Drážní inspekce je analyzovat bezpečnost drah a drážní dopravy v České republice, upozorňovat na potenciální rizika a navrhovat přijetí účinných opatření. Přitom se opírá o výsledky šetření mimořádných událostí a státního dozoru. Ten Drážní inspekce provádí jako jeden z velmi důležitých nástrojů vyhodnocování rizik a prevence nehod u více než 750 tuzemských i zahraničních provozovatelů působících v České republice. Specifické a vysoce odpovědné poslání na území celého státu vykonává na pět desítek vrchních inspektorů.
Dlouhodobým cílem Drážní inspekce je zlepšování bezpečnosti na všech drahách v České republice (železnice, metro, tramvaje, trolejbusy, lanovky). Velký důraz klade na zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí a nedostatků ohrožujících bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy. V případě zjištěných závad Drážní inspekce provozovatelům ukládá opatření vedoucí k odstranění a nápravě zjištěných nedostatků, které ohrožují bezpečnost, a kontroluje jejich plnění.
Při těchto činnostech Drážní inspekce sleduje a vyhodnocuje technický stav infrastruktury a drážních vozidel, jestli nastavený systém organizace provozu odpovídá bezpečnostním předpisům a zda je tento systém dodržován zúčastněnými subjekty i jednotlivci.

Organizační struktura

Drážní inspekce měla na konci roku 2006 celkem 55 zaměstnanců. V čele instituce stojí generální inspektor, kterému jsou podřízeny Kancelář Drážní inspekce, Odbor inspekce a jednotlivé územní inspektoráty. Kancelář Drážní inspekce a Odbor inspekce sídlí v Praze, Územní inspektoráty se nacházejí v Ostravě (ÚI 1), Brně (ÚI 2), Praze (ÚI 3) a Plzni (ÚI 4) s detašovaným pracovištěm v Českých Budějovicích.
Kancelář Drážní inspekce vytváří podmínky pro činnost celé Drážní inspekce a generálního inspektora. Zabezpečuje personální, hospodářský, technický, právní a ekonomický servis, komunikaci s veřejností a se zahraničím.
Odbor inspekce koordinuje a metodicky vede odbornou činnost územních inspektorátů v oblasti výkonu státního dozoru a zjišťování příčin mimořádných událostí. Garantuje vzdělávací, metodickou a odbornou posudkovou činnost v oblasti bezpečnosti drážní dopravy, vede statistiky a zajišťuje styk s orgány Evropské unie.
Územní inspektoráty zjišťují příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem v součinnosti s provozovateli dráhy a s provozovateli drážní dopravy.
Činnost vrchního rady je zaměřena zejména na koncepční otázky řízení. Jeho pozice byla na Drážní inspekci obsazena na konci ledna 2006.
Všechna pracoviště, zejména územní inspektoráty, vykonávají preventivní státní dozor, při kterém se zaměřují především na zjišťování nedostatků ohrožujících bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy a jejich příčiny.

Čtvrtý rok činnosti Drážní inspekce

Hlavním faktorem, majícím vliv na činnost Drážní inspekce (DI) v uplynulém roce 2006, byla změna, resp. změny na pozici generálního inspektora DI, a s tím související koncepce jednotlivých vedení DI. Do 26. ledna 2006 vedl DI Bc. Zdeněk Žák, na jehož koncepci navázal Mgr. Roman Šigut, který byl pověřen řízením instituce do doby jmenování nového generálního inspektora. Tím se stal s účinností od 20. dubna Ing. Jaroslav Dvořák. Po jeho odvolání byl ke dni 19. října 2006 do funkce generálního inspektora jmenován Mgr. Roman Šigut.
Pozice DI byla počátkem roku 2006 mimořádně silná, a to zejména na mezinárodním poli. Instituce se stala žádaným spojencem, kterého partnerské instituce v celé Evropské unii začaly vyhledávat jako cenný zdroj know-how a praktických zkušeností, a byla zvána na všechna důležitá jednání, což do budoucna skýtalo výhodnou pozici ovlivňovat veškeré procesy v evropské drážní legislativě. Během předchozích tří let (2003–2005) byl vybudován a nastaven účinný systém prevence na dráhách v ČR v rámci výkonu státního dozoru ve věcech drah (SD), kritéria nezávislého a objektivního šetření mimořádných událostí (MU) na dráhách, systém komunikace s partnerskými institucemi i veřejností a samozřejmě interní procesy a chod instituce v zájmu efektivity a produktivity práce.
Rok 2006 proto měl být rokem dokončení procesu budování instituce spočívající zejména v technickém dovybavení a efektivitě administrativních úkonů. Místo potřebného klidu na práci a na splnění stanovených úkolů ale DI musela počátkem roku 2006 čelit systematickým útokům a cíleným akcím, které měly zdiskreditovat DI a práci jejich zaměstnanců a které měly pomoci ovlivňovat činnost této dosud nezávislé instituce. V 1. čtvrtletí tak došlo k záměrnému paralyzování DI, které vyústilo v dubnu v nucenou změnu na postu generálního inspektora (GI), a tím i v nový směr a filozofii DI.
V období od dubna do října prakticky ustala komunikace s mezinárodními partnery a DI přišla o svou pozici lídra v rámci EU. Dlouhodobě plánované projekty jako např. vytvoření centrální databáze SD a dokončení databáze MU, které měly zefektivnit práci zaměstnanců DI, nebo realizace jazykového vzdělávání zaměstnanců v zahraničí, byly zastavovány nebo rušeny a naopak vznikaly projekty nové – přechod na jiný operační systém, změna zavedeného systému prevence spočívající v omezování neoznámených státních dozorů apod. Toto období bylo navíc ještě doprovázeno nedobrovolnými a protizákonnými personálními změnami, odchodem mladých a jazykově vybavených odborníků či neobjektivním přístupem ve prospěch jednoho z provozovatelů dráhy a drážní dopravy. DI za těchto okolností nedokázala efektivně ovlivňovat systém drah a drážní dopravy ani iniciovat větší množství systémových změn.
K filozofii moderní evropské instituce se DI vrátila v závěru roku. Byly obnoveny přerušené mezinárodní kontakty, DI navázala na institut neoznámených dozorů a začala pracovat zcela nezávisle a objektivně na jakémkoli provozovateli dráhy a drážní dopravy, jak vyplývá z jejího poslání v duchu evropské legislativy. Došlo k aktivnímu prohlubování spolupráce s partnery v České republice i v zahraničí a v povědomí všech provozovatelů drah a drážní dopravy v ČR se tak DI podařilo udržet image komunikativní a respektované instituce, která dokáže klíčová pravidla nejen z pozice síly prosazovat, ale zároveň umí přesvědčit, že její jednání vede ku prospěchu všech jejich partnerů, zejména pak k bezpečnému provozování dráhy a drážní dopravy.
Časté změny hlavního představitele DI a na to navazující personální změny v pozicích ředitelů jednotlivých útvarů a náměstka GI velmi narušily činnost instituce, byly obrovskou zkouškou pro všechny zaměstnance a výrazným způsobem poznamenaly mezilidské vztahy mezi zaměstnanci v pozitivním i negativním slova smyslu. Rok 2006 se z toho důvodu nestal původně plánovaným rokem dalšího rozvoje komunikace DI v rámci celé Evropy, rokem zvýšení analytické schopnosti DI propojit data z výsledků SD a šetření MU, ani rokem zlepšení výstupů DI z šetření MU. Rok 2006 byl zejména rokem hledání nové identity Drážní inspekce.
Překážkou v rozvoji instituce ovšem nadále zůstal nedostatečný počet zaměstnanců. Rozhodnutím ministerstva dopravy (MD) z března 2006 nebyla potvrzena systemizace 61 zaměstnanců, ale pouze 55 zaměstnanců. Vzhledem k neustále se rozšiřujícím povinnostem vyplývajícím z měnících se právních norem, hlavně z novely zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, a vyhlášky č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, by se tento nevyhovující stav měl do budoucna určitě změnit. Výchova dostatečného množství odborníků a optimalizace jejich věkové struktury je pro šetření mimořádných událostí a výkon státního dozoru nepostradatelná.

Výroční zpráva Drážní inspekce za rok 2006 ke stažení

'