EN Česky

Vznik události: 30. 3. 2018, 2.06 h.
Popis události: nezajištěná jízda s následným vykolejením drážního vozidla sunutého posunového dílu na výhybce č. 19.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, Lysá nad Labem – Praha- Vysočany, železniční stanice Čelákovice, výhybka č. 19, km 8,764.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);  
ČD Cargo, a. s. (dopravce posunového dílu).
Následky: bez zranění;
celková škoda 1 605 200 Kč.
Bezprostřední příčina: nepřestavení výhybky č. 19 do předepsané polohy pro zamýšlenou jízdní cestu.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Zásadní příčina:

•nedodržení technologických postupů provozovatele dráhy výpravčí žst. Čelákovice neprovedením kontroly správného postavení posunové cesty před udělením
souhlasu k posunu.

Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo Drážní inspekcí vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost
'