EN Česky

Vznik události: 28.11.2009 6:28
Popis události: vykolejení drážních vozidel – elektrické motorové jednotky řady 971.011-2 a 071.032-7 vlaku Os 2103
Dráha, místo: dráha železniční, celostátní, 501A  
Česká Třebová – Praha-Libeň, železniční stanice Kolín,  výhybka č. 177N, km 348,097 
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále též SŽDC, nebo provozovatel dráhy)
České dráhy, a. s., (dále též ČD, a. s., nebo dopravce)  
AŽD Praha s. r. o., (dále též AŽD Praha s. r. o., nebo dodavatel)
Následky: nedošlo k usmrcení, ani k újmě na zdraví
celková škoda činí 8 950 000 Kč 
Bezprostřední příčina: nesprávná poloha výhybky č. 177N ve vlakové cestě pro vlak Os 2103.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Zásadní příčina: ● nedodržení pravidel pro obsluhu výhybek a zabezpečovacího zařízení provozovatele dráhy tím, že byl dovolen vjezd vlaku Os 2103 na PN bez provedení kontroly dosažení koncové polohy výhybky č. 177N, dávané indikačními prvky u výměnového řadiče.
● uvedení do provozu výhybky č. 177N nesprávně zapojené do staničního reléového zabezpečovacího zařízení, za přispění následujících faktorů:
a) protokolární potvrzení dodavatele a určené právnické osoby ve smyslu § 47 čl. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, že určené staniční  zabezpečovací zařízení na základě výsledků technické prohlídky a komplexního  vyzkoušení zajišťuje bezpečnost železničního provozu a je způsobilé k provozu;
b) komisionální převzetí zapojení nově vložené výhybky č. 177N do vazeb reléového staničního zabezpečovacího zařízení provozovatelem dráhy od dodavatele a doporučení k uvedení do provozu přesto, že v rámci komplexního vyzkoušení nebyla provedena a doložena funkční zkouška vyzkoušení závěrů výhybkového úseku výhybky č. 177N, a tím i podmínek pro uskutečnění závěru posunové cesty přes tuto výhybku;  
c) prodloužení platnosti průkazu způsobilosti č. PZ 1865/97-E.45 tohoto zabezpečovacího zařízení Drážním úřadem s konstatováním, že určené technické  zařízení je, na základě výroku dodavatele, způsobilé k provozu. 
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo Drážní inspekcí vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'