EN Česky

Vznik události: 01.07.2009 12:20
Popis události: vykolejení drážního vozidla přední nápravou za jízdy vlaku Pn 1.nsl 66803 v km 155,675 na 1. traťové koleji.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, trať 519A Benešov u Prahy – Praha -Vršovice osobní nádraží, 1. traťová kolej, km 155,675, mezi železničními stanicemi (dále též žst.) Strančice a Senohraby. 
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále též provozovatel dráhy nebo SŽDC).
Elektrizace železnic Praha, a. s. (dále též dopravce nebo EŽ Praha, a. s.).
Následky: vykolejení drážního vozidla řady Uacs číslo 84 54 9323 978-2 v majetku dopravce, na tomto drážním vozidle nevznikla žádná škoda. Rovněž provozovatel dráhy nevykázal žádnou škodu.  
Celková škoda vyčíslená provozovatelem dráhy a dopravcem činí 0 Kč.
Bezprostřední příčina: Změna směrové a výškové polohy koleje pod druhým taženým DV v důsledku součinnosti jízdy vlaku a deformace železničního spodku a svršku stavební činností.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Zásadní příčina: Narušení železničního spodku a svršku odtěžením části náspu na základovou spáru při nedostatečném ukotvení 1. traťové koleje z důvodu nedodržení technologického postupu beranění.
Systémová příčina: Nezařazení Stavebních správ provozovatelem dráhy do rozpisu útvarů a organizačních jednotek které mají za povinnost řídit zajišťování jeho systému bezpečnosti, a to i přesto, že tyto organizační jednotky provádí činnost technického dozoru na stavbách dráhy, které dle zákona č. 266/1994 Sb. musí splňovat technické podmínky a požadavky bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Důsledkem toho bylo nerozpracování systému bezpečnosti provozovatele dráhy do konkrétních podmínek organizační jednotky Stavební správy Praha, a tím:
a) nepřenesení stanovených bezpečnostních cílů a souvisejících úkolů na jednotlivé zaměstnance této organizační složky, v daném případě zejména povinnosti posuzovat a vyhodnocovat rizika zjištěných nedostatků a závad na stavbách dráhy a na dráze ve  vztahu k bezpečnému provozování dráhy a drážní dopravy;
b) nezpracování technologického postupu pro přijetí bezprostředního opatření ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. a vztažných vyhlášek v případě, kdy zaměstnanec provádějící technický dozor investora během dozoru na stavbách dráhy nebo na dráze zjistí činnost nebo hrubé porušení technologické kázně ohrožující bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy.

Bezpečnostní doporučení: – začlenit organizační jednotky Stavební správy mezi útvary a organizační jednotky, které mají za povinnost řídit zajišťování „Systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a organizování drážní dopravy na dráze celostátní a dráhách regionálních“ provozovatele dráhy;
– stanovit platnost přijatého opatření čj.: 8573/10-SSPHA ze dne 2. 8. 2010 rovněž Stavebním správám Plzeň a Olomouc. 
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'