EN Česky

Vznik události: 9. 12. 2019, 9:03 h.
Popis události: srážka vlaku Ex 282 s krytem elektrického ohřevu výhybek.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, Česká Třebová – Praha-Libeň, železniční stanice Zámrsk, výhybka č. 5 v km 279,139.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku Ex 282);
Následky: bez újmy na zdraví osob;
celková škoda 8 849 034 Kč.
Bezprostřední příčina: jízda vlaku Ex 282 přes výhybku č. 5 s otevřeným prvním krytem elektrického ohřevu, který zasahoval do průjezdného průřezu.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Zásadní příčina: nezajištění včasného uzavření a zabezpečení prvního krytu elektrického ohřevu výhybky č. 5, a tím nezachování bezpečného průjezdného průřezu pro jízdu drážních vozidel přes tuto výhybku.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: Drážnímu úřadu:
s využitím výkonu svých pravomocí přijetí opatření, které zajistí u provozovatele dráhy, Správa železnic, státní organizace, a u ostatních v úvahu připadajících provozovatelů drah na dráze železniční:
• provést mimořádné bezpečností školení z manipulace s kryty elektrického ohřevu výhybek a s kryty žlabových pražců výhybek u všech zaměstnanců manipulujících s těmito kryty, kde budou prokazatelně seznámeni se všemi požadavky na manipulaci s nimi;
• zařadit toto školení do náplně vstupních a pravidelných bezpečnostních školení příslušných zaměstnanců;
• v rámci vlastní pravidelné kontrolní činnosti nařídit průběžnou kontrolu uzavření, zajištění a celkového stavu výše uvedených krytů výhybek;
• stanovit pravidla pro vnitřní kontrolní činnost odborných správ a provozních jednotek při práci na zařízení v provozované koleji (především v oblasti zajištění bezpečnosti a dodržování stanovených pracovních postupů), včetně jasných požadavků pro tyto kontroly (např. četnost, druhy a způsob kontroly, jejich zaznamenávání a evidenci apod.).

Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné události


'